Monday, November 2, 2009

မိတ္ေဆြတု

မိတ္ေဆြတု ေလးေယာက္ရွိသည္။
၁။ ယူသာ ယူတတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္ မဟုတ္သည့္ မိတ္ေဆြတု ။
 (အညဒတၳဟရ မိတ္ေဆြတု)
၂။ ႏႈတ္မွ်ျဖင့္သာလွ်င္ (ေလာကြက္) ေပးတတ္ေသာ၊ ေဖာေရွာလုပ္တတ္ေသာ မိတ္ေဆြတု ။
 (၀စီပရမ မိတ္ေဆြတု)
၃။ အႀကိဳက္ကိုလုိက္၍ ေျပာဆိုတတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္မဟုတ္သည့္ မိတ္ေဆြတု ။
 (အႏုပၸိယဘာဏီ မိတ္ေဆြတု)
၄။ ပ်က္စီးေၾကာင္း၌ အေပါင္းအေဖၚျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္ မဟုတ္သည့္မိတ္ေဆြတု ။
 (အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတု)

၁။ အညဒတၳဳဟရ မိတ္ေဆြတု
(က) ယူသာ ယူတတ္၏ ။
(ခ) အနည္းငယ္သာ ေပး၍ ကိုယ့္ဆီမွ မ်ားမ်ားလိုခ်င္၏ ။
(ဂ) သူကိုယ္တိုင္ ေဘးအႏၱရယ္ျဖစ္မွ  မိမိကိစၥကို ျပဳလုပ္ေပးတတ္၏ ။
(ဃ) သူ႕အက်ဳိးစီးပြား အတြက္သာ ေပါင္းသင္းတတ္၏ ။
ထိုေလးပါးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ယူသာယူတတ္ေသာ မိတ္ေဆြတုဟု သိအပ္သည္။

လက္ခ်ည္းလာ၍၊ ဥစၥာေဆာင္သယ္၊ နည္းငယ္ျဖင့္သာ၊ မ်ားစြာလိုရွိ
ေဘးထိေရာက္ခါ၊ ျပဳလာတုံဘိ၊ မိမိက်ဳိးငွာ၊ မွီလာေပါင္းယွဥ္၊
ေလးေယာက္စဥ္ကား ၊ အညဒတၳဳဟရတည္း။   (ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္)

၂။ ၀စီပရမ မိတ္ေဆြတု
ႏႈတ္ျဖင့္သာလွ်င္ ေပးတတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္မဟုတ္သည့္ မိတ္ေဆြတု ...
(က) လြန္ၿပီးေသာအေၾကာင္းအရာျဖင့္ ခ်ီးမြမ္း၏။
(ခ) မျဖစ္ေသးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ခ်ီးမြမ္း၏။
(ဂ) အခ်ည္းႏွီး ေလာကြက္မွ်ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္း၏။
(ဃ) ျဖစ္ဆဲကိစၥတို႔၌ ပ်က္စီးျခင္းကိုျပသ၏။
ဤေလးပါးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ႏႈတ္မွ်ျဖင့္သာလွ်င္ ေပးတတ္ေသာ
မိတ္ေဆြစစ္မဟုတ္သည့္ မိတ္ေဆြတုကို သိအပ္၏။
(မႏွစ္က ခင္ဗ်ားမလာဘူးဗ်ာ ၊ က်ဳပ္တုိ႔မွာ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပတယ္။
စသည္ျဖင့္ လြန္ၿပီးသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္၏။ ေရွ႕လမွာ
ေကာက္စပါးသစ္ေပၚလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားလာျဖစ္ေအာင္ လာခဲ့ပါ။ စသည္ျ့ဖင့္
မျဖစ္ေသးသည့္အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္၏။
ကားေလး တစ္ေခါက္ေလာက္ ကူညီပါဟု ေတာင္းခံလာေသာအခါ
`ကားပ်က္ေနတယ္ `ဟု ျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကိစၥတို႔၌ ပ်က္စီးျခင္းကို ျပသ၏ ။)

ေရွ႕ျဖင့္ေစ့စပ္ ၊ တထပ္ေနာက္မွီး ၊ ခ်ည္းႏွီး သၿဂိဳ ၤဟ္၊ ေပးလိုစဟန္၊
ပစၥဳပၸန္မူ၊ ျပညႊန္ပ်က္ျပား၊ ဤေလးပါးကား ၊ မွတ္သား ၀စီပရမတည္း။ (ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္)

(၃)  အႏုပၸီယဘာဏီ မိတ္ေဆြတု
ႀကိဳက္ကိုလိုက္၍ ေျပာဆိုတတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္မဟုတ္သည့္ မိတ္ေဆြတု။
(က) ထိုသူအား အေကာင္းမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳ၏။
(ခ) ထိုသူအား ေကာင္းမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳ၏။
(ဂ) ထိုသူ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ခ်ီးမြမ္းစကားကိုဆို၏။
(ဃ) ထိုသူ၏ မ်က္ကြယ္၌ ကဲ့ရဲ႕စကားကိုဆို၏။
ဤေလးပါးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အႀကိဳက္ကိုလိုက္၍ ေျပာတတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္မဟုတ္သည့္ မိတ္ေဆြတုကိုသိအပ္၏ ။
မေကာင္းခြင့္ျပဳ ၊ ေကာင္းမႈကိုလွ်င္ ၊ ဆင္ျခင္မရႈ ၊ ခြင့္ျပဳသည္ပင္ ၊ ေရွ႕တြင္ခ်ီးမြမ္း ၊
ဖုံးလႊမ္းကြယ္လွ်င္၊ ကဲ့ရဲ႕ျမင္သည္ ၊ ေလးအင္ ပိယဘာဏီတည္း။ (ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္)

(၄) အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတု
ပ်က္စီးေၾကာင္း၌ အေပါင္းအေဖၚျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္မဟုတ္သည့္ မိတ္ေဆြတု ။
(က) ေသရည္ေသရက္ ေသာက္ျခင္း၌ အေပါင္းအေဖၚျဖစ္၏။
(ခ) အခါမဲ့ ခရီးသြားလာျခင္း၌ အေပါင္းအေဖၚျဖစ္၏။
(ဂ) ပြဲလမ္းသဘင္ၾကည့္ရႈနားေထာင္ျခင္း၌ အေပါင္းအေဖၚျဖစ္၏။
(ဃ) ေလာင္းကစားျခင္း၌ အေပါင္းအေဖၚျဖစ္၏။
ဤေလးပါးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း၌ အေပါင္းအေဖၚျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္မဟုတ္သည့္ မိတ္ဆြတုကိုသိအပ္၏။
ေသာက္ထုပ္ေသရက္ ၊ ညဥ့္နက္လမ္းသြား၊ ရႈစားသဘင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္အန္စာ၊ ေလးရပ္မွာပင္ ၊
တကြထင္သည္ ၊ ေလးအင္ အပါယ္သဟဲတည္း။ (ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္)

ျမတ္စြာဘုရား သိဂၤါလသတို႔သားအား ေဟာၾကားေသာ ေလာကႀကီးပြားေၾကာင္း တရားျဖစ္သည့္
သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတၱန္ မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပပါသည္။
သင္တို႔ မိတ္ေဆြမ်ားတြင္ေရာ.............ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ စစ္ပါသလဲ ??????????

5 Comments:

At November 2, 2009 at 7:42 PM , Blogger သက္တန္႔ခ်ိဳ said...

မိတ္ေဆြအတုေတြအေၾကာင္းလာဖတ္သြားပါတယ္ကိုစိုင္းေရ...အခုလိုေဖာ္ၿပေပး
တဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါေနာ္...

 
At November 3, 2009 at 8:13 AM , Anonymous ေဆာင္းျမဴခိုး said...

ငါ့မ်ားေစာင္းေျပာေလသလားလို ့ျပန္ဆင္ျခင္ၾကည့္မိတယ္ :P

 
At November 3, 2009 at 1:58 PM , Blogger ဝက္ဝံေလး said...

aye ဟုတ္တယ္ ေဟာင္းေလာင္း နင္႔ကုိ ေစာင္းမေျပာဘူး တည္႔တည္႔ၾကီးေျပာတာေဟ႕ ဟားဟားးးးးးးးးး

နင္႔ဆီလာရင္ တခုခုေတာ႕ရတယ္ တကယ္ေျပာတာ အတၱေရ ေျမွာက္ေျပာတာမဟုတ္ပါေနာ္

အဲဒါေတြ က်င္႔သံုးႏိုင္ေအာင္ေတာ႕ ဟဲဟဲ ၾကိဳးစားရဦးမယ္ေပါ႕ကြယ္

 
At November 4, 2009 at 3:09 AM , Anonymous kyaw kyaw aung said...

ဒီခတ္ၾကီးထဲမွာမိတ္ေဆြစစ္ဆိုတာ ဘယ္ေနရာကို
သြားရွာရမလဲမသိေတာ့ဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္
ဖာသာကိုေတာင္သူမ်ားအေပၚမွာ မိတ္ေဆြစစ္ရဲ့လား
လို႔ၿပန္ၿပီးစမ္းစားၾကည့္မိတယ္။ ေလးၿဖဴဆိုထားသလို
ေပါ့ ၿမိဳ႔ၿပလို႔ေၿပာလဲဘဲ အမွန္တစ္ကယ္တမ္းေတာ့
ေတာနက္ၾကီး တစ္ခုလိုပါဘဲ.. ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသား
ေလးကိုတစ္ကယ္ၾကိဳက္တယ္။ အသက္အရြယ္ေတြ
ရလာတာနဲ႔အမွ် အားလံုးဟာအေရာင္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး
ေပ်ာင္းလဲသြားခဲ့တယ္ ပတ္ဝန္က်င္ဆိုတဲ့အသိုင္းအဝိုင္း
ကအေရာင္ေတြေပ်ာင္းလဲေအာင္သင္ေပးခဲ့တာကို
ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာကေလးေလး
တစ္ေယာက္လိုမၿဖဴစင္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတာဘဲ။

 
At November 4, 2009 at 3:10 AM , Anonymous ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ said...

" ၿပင္ဆင္ခ်က္ " စမ္းစားမဟုတ္ပါ စဥ္းစား ၿဖစ္ပါသည္။ ဟိဟိ

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home