Monday, April 9, 2012

ဓုတင္(၁၃)ပါး

၁။ ပံသကူ ဓုတင္
ဂဟပတိဒါနစီ၀ရံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပံသကူလိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။

      ဂဟပတိဒါန စီ၀ရံ ဒါယိကာ ဒါယိကာမတို႔လွဴဒါန္းေသာသကၤန္းကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏။  ပံသုသူလိကဂၤ ံ လမ္းၾကားေစ်း၀၊ သုသာန္စေသာအရပ္ တို႔၀ယ္ မစင္ၾကယ္ေသာ ေျမမႈန္႔တို႔၏ အထက္ ျဖန္႔ၾကက္အုပ္လႊမ္း  ေျမမႈန္႔တို႔ျဖင့္ ျပြမ္းေသာသကၤန္းကို ေဆာင္ျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါန ေစတနာကို သမာဒိယာမိ ယူပါ၏(၀ါ)ဆာက္တည္ပါ၏။
 (စိတ္၌ စြဲၿမဲစြာယူထားေသာ ေစတနာကို ]]သမာဒါနေစတနာ}} ဟုဆိုသည္)

၂။ ေတစီ၀ရိတ္ ဓုတင္
စတုတၳကစီ၀ရံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ေတစီ၀ရိကဂႍ သမာဒိယာမိ။

    စတုတၳကစီ၀ရံ ၀တ္ေလာက္ ႐ုံေလာက္၊ ၄ ထည္ေျမာက္သကၤန္းကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ ေတစီ၀ရိကဂႍ ၃ ထည္ေသာသကၤန္းကိုသာ ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဓိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ- ေဆာက္တည္ပါ၏။

၃။ ပိ႑ပါတ္ ဓုတင္
အတိေရကလာဘံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပိ႑ပါတိကဂႍ သမာဒိယာမိ။

    အတိေရကလာဘံ  ခံ၍ရေသာ ဆြမ္းမွ အပိုအလြန္ျဖစ္ေသာ လာဘ္ကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ ပိ႑ပါတိကဂႍ အေပါင္းအာမိသ၏၊ သပိတ္၌က်ျခင္းကို ရွာေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းကို အဂၤါသမာဒါန ေစတနာကို၊ ၀ါ ဆြမ္းအလို႔ငွါ သြားလာလွည့္လည္ျခင္း အက်င့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ - ေဆာက္တည္ပါ၏။

၄။ သပဒါနစာရိကဂၤ ဓုတင္
ေလာလုပၸစာရံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ သပဒါနစာရိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။

ေလာလုပၸစာရံ၊ ထိုထိုအရပ္၌ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းလ်ာအေကာင္းကိုသာ ရလတၱံ႕ဟု စုံမက္ေသာ ေလာဘေဇာျဖင့္ ရြာစဥ္အိမ္စဥ္ကိုေက်ာ္၍ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာ ဆြမ္းခံလွည့္ျခင္းကို ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ သပဒါနစာရိကဂၤ ံ၊ အိမ္စဥ္ရြာစဥ္ ခရီးစဥ္မျပတ္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ျခင္း အေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ)ေကာင္းစြာယူပါ၏။
 
၅။ ဧကာသနိက္ ဓုတင္
နာနာသနေဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ဧကာသနိကဂႍ သမာဒိယာမိ။

    နာနာသနေဘာဇနံ ယာပုိထ္မတည္ လွည့္လည္ ေျပာင္းကူး အထူးထူးေသာ ေနရာ၌စားျခင္းကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ ဧကသနိကဂႍ ဓိ႒ာန္ေဆာင္စိုက္ ယာပိုထ္မလည္း တစ္ေနရာတည္း၌ စားျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏အေၾကာင္း အဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ- ေဆာက္တည္ပါ၏။

၆။ ပတၳပိ႑ိကဂၤ ဓုတင္
ဒုတိယကဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပတၳပိ႑ိကဂႍ သမာဒိယာမိ။

    ဒုတိယကဘာဇနံ ၂ခုေျမာက္ေသာ ခြက္ကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ ပတၳပိ႑ိကဂႍ တစ္ခုတည္း၌သာ ဆြမ္းကို ယူျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ- ေဆာက္တည္ပါ၏။

ရ။ ခလုပစၦာဘတၱိကဂၤ ဓုတင္
အတိရိတၳေဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ၊ ခလုပစၦာဘတၳိကဂႍ သမာဒိယာမိ

    အတိရိတၳေဘာဇနံ ဂိလာနပုဂၢိဳလ္ ၀ိနည္းဓုိရ္တို႔၏ ပိုလြန္၍ကင္းက်န္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို၊ ပဋိကၡိပါမိ ပယ္ပါ၏၊ ခလုပစၦာဘတၱိကဂႍ ပယ္ျမစ္ရာ ကာလ၏ေနာက္မွ ရအပ္ေသာဆြမ္းကို စားေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ ၀ါ- ခလုငွက္ပမာ ေနာက္၌ အစာမရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၏အေၾကာင္း အဂၤါ သမာဒါနေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ ေကာင္းစြာယူပါ၏၊ ၀ါ- ေဆာက္တည္ပါ၏။

၈။ အရညိကဂၤ ဓုတင္
 ဂါမႏၱ ေသနာသနံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ အာရညိကဂၤ ံ သမာဓိယာမိ၊

ဂါမႏၱေသနာသနံ ဥပစာႏွင့္တကြေသာ ရြာတြင္းေက်ာင္းကို ပဋိကၡိပါမိ၊ ပါယ္ပါ၏။ အာရညိကဂၤ ံ ၊ ေတာေက်ာင္း၌သာ ေနျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏။(၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

၉။ ရုကၡမူလိကဂၤ ဓုတင္
ဆႏၷံ ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ရုကၡမူလိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။

ဆႏၷံ အမုိးရွိေသာေက်ာင္းကို ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ ရုကၡမူလိကဂၤ ံ ၊ သစ္ပင္ရင္းတည္းဟူေသာ ေက်ာင္းကို ေနျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

၁၀။ အေဗၻာကာသိကဂၤ ဓုတင္
 ဆႏၷဥၥ ရုကၡမူလဥၥ ပဋိကၡိပါမိ၊ အေဗၻာကာသိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။

ဆႏၷဥၥ အမိုးရွိေသာ ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရုကၡမူလဥၥ၊ သစ္ပင္ရင္းတည္းဟူေသာ ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ အေဗၻာကာသိကဂၤ ံ၊ လြင္တီးေခါင္အရပ္၌ ေနထိုင္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

၁၁။ ေသာသာနကဂၤ ဓုတင္
နသုသာနံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ေသာသာနိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။

နသုသာနံ၊ သာမန္မဟုတ္ေသာ အရပ္ကို၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ ေသာသာနိကဂၤ ံ သုသာန္ေနေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

၁၂။ ယထာသႏၱတိကဂၤ ဓုတင္
ေသနာသနေလာလုပၸံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ယထာသႏၱ တိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။

ေသနာသနေလာလုပၸံ၊ ေက်ာင္း၌ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာ၊ ေလာလုပၸၸ တဏွာကို၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ ယထာသႏၱ တိကဂၤ ံ၊ သံဃာသည္ခ်ထားေသာ ေက်ာင္း၌သာ ေနေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို ၊ သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

၁၃။ ေနသဇၨိကဂၤ ဓုတင္
ေသယ်ံ၊ ပဋိကၡိပါမိ၊ ေနသဇၨိကဂၤ ံ သမာဒိယာမိ။

ေသယ်ံ၊ အိပ္ျခင္း၊ ေလ်ာင္းျခင္းကို ပဋိကၡိပါမိ၊ ပယ္ပါ၏။ ေနသဇၨိကဂၤ ံ၊ ထိုင္ျခင္း ဣရိယပုထ္ျဖင့္ ေနေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ၊ သမာဒါန ေစတနာကို သမာဒိယာမိ၊ ေဆာက္တည္ပါ၏ (၀ါ) ေကာင္းစြာယူပါ၏။

အထက္ပါ အက်င့္မ်ားကို ေဆာက္တည္ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိက၊ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္၌ လည္းေကာင္း၊ မရွိက မဟာသာ၀ကႀကီးတို႔၏ ထံေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ မရွိက ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္၊ အနာဂါမ္၊ သကဒါဂါမ္၊ ေသာတာပန္၊ ပိဋကသုံးပုံေဆာင္၊ ႏွစ္ပုံေဆာင္၊ တစ္ပုံေဆာင္၊ နိကာယ္ငါးရပ္တို႔တြင္ တစ္ပါးပါး ေသာနိကာယ္ေဆာင္၊ အ႒ကထာဆရာတို႔ထံ၌ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္၏။ ဓုတင္ေဆာင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ထိုအရပ္၌မရွိေသာ္ ေစတီရင္ျပင္ကို တံျမက္လွည္း၍ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္လက္အုပ္ခ်ီၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္၌ ဆိုဘိသကဲ့သို႔ ေဆာက္တည္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀ိသုဒၶိမဂ္၊ အ႒၊ ဓုတဂၤနိေဒၵသ တြင္ အက်ယ္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

1 Comments:

At June 15, 2012 at 2:51 AM , Blogger Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home