Monday, November 22, 2010

ကေလးႏွင့္ကစားျခင္း

ကေလးမ်ားကို ႀကိမ္လံုးႏွင့္ရိုက္မွဉာဏ္ထြက္မည္ဟု ေရွးအခါကလူအမ်ား ယံုၾကည္ခဲ့ၾက၏။ ယခုေခတ္ ပညာရွိတုိ႔ကမူ ထိုစံနစ္ဆိုးကို သေဘာမက်ဘဲ ဉာဏ္ပညာ ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတြင္က်ယ္ေစရန္ ကေလးမ်ား စိတ္တုိင္းက် ကစားျခင္းကိုအားေပးၾကသည္၊ ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားေရး ကစားျခင္းသည္ စာသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် အေရးႀကီးေလသည္၊ ကစားျခင္းအားျဖင့္ ကေလးတုိ႔၏ ကာယဗလသာမက ဉာဏဗလပါ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိး တက္ႏိုင္ေလသည္၊ ကေလးတုိင္း  ကစားျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္လုိၾက၏။ ကစားရမည္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ကေလးမွျငင္းပယ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

လူတို၏နဂိုစိတ္သည္ပင္ ကေလးအရြယ္၌ကစားရန္သာ စိတ္အားထက္သန္၏။ ကေလးမ်ား၏ ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ရွိေသာ အင္အားမ်ားသည္ လိုသည္ ထက္ပိုေနသျဖင့္ ထိုအားပိုမ်ားကိုအသံုးခ်ရန္ ကစားေပးရသည္ဟုဆိုေလသည္၊ မကစားေသာကေလးသည္ က်န္းမာေရး၌လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္ပညာဖြံ၏ျဖိဳးေရး၌လည္းေကာင္းခ်ဳိ႕တဲ့တတ္သည္၊  ကစားရမည့္ အရြယ္တြင္ ကစားေပးမွသာအရာရာ တိုးတက္ႏိုင္ေပမည္၊ လူတို႔သည္ အမိေမြးကတည္းက ပုခက္တြင္း၀ယ္ ေျခလက္ လႈပ္ရွားကစားလာခဲ့ၾက၏။ တျဖည္းျဖည္းေျပးကာလႊားကာႏွင့္ ကစားတတ္လာျပီးေနာက္ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ကစားကြင္းမ်ား၌ စနစ္တက်ကစားၾကေလေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ ကစားသြားယင္းႏွင့္ မိမိ၌မည္ကဲ့သို၏ အက်ဳိးရွိလာသည္ကို သိနားလည္ေသာအခါလူႀကီးမ်ားပင္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွား ကစားျခင္းကို အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

 ကေလးသူငယ္မ်ားကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကိုယ္လက္လႈပ္၇ွားကစားျခင္း၌၀ါသနာပါေအာင္ သြန္သင္ေပးရန္အထူးလုိအပ္ေပသည္၊စိတ္ပညာပါရဂူမ်ားသည္ ကေလးတုိ႔၌စိတ္ကိုမစံုစမ္းမီ တိရစၦာန္ကေလးမ်ား၏ စိတ္ကိုအလ်င္ ေလ့လာၾကည့္ၾက၏၊

ထုိသို႔ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ကေလးမ်ားျပဳမူပံုႏွင့္ တိရစၱာန္မ်ား ျပဳမူပံုသည္ မျခားနားလွေၾကာင္းကိုေတြ႔ရ၏၊ တိရစၦာန္ငယ္ကေလးမ်ားသည္လည္း ကေလးမ်ားနည္းတူ ကစားရန္သာ စိတ္သန္ၾက၏။သဘာ၀ကပင္ ကေလးမ်ားအဖို႔ ကစားရမည့္အေျခအေနမ်ဳိးကို ဖန္တီးထားရာ ကေလးတုိင္း ကစားသင့္ေပသည္။

    ထို႔ျပင္ သူတုိ႕သည္ထုိသို႕ကစားရျခင္းမွာ ေနာင္လူႀကီးျဖစ္လာေသာအခါ လူမႈကိစၥလုပ္ငန္း အ၀၀တုိ႔၌ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာလာေစရန္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္၊ တိရစၦာန္ကေလးမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေၾကာင္ကေလးသည္ သိုးေမြးလံုးကို တုိ႔ကာေျမွာက္ကာ ကစားေနျခင္းသည္ ေနာင္သူႀကီးျပင္းလာေသာအခါ သူ၏အစာျဖစ္ေသာ ၾကြက္ကို မည္ကဲ့သို၏ဖမ္းယူကာ က်ီစယ္ကစားရမည္ကို ယခုကပင္ သင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ေခြးငယ္ကေလးမ်ားတစ္ေကာင္ေပၚတစ္ ေကာင္ထပ္၍ သတ္ပုတ္တမ္းလိုက္တမ္းေျပးတမ္း ကစားျခင္းသည္ ေနာင္ႀကီးျပင္းလာ၍ ရန္သူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ခုခံေရွာင္တိမ္းတတ္ေအာင္
ေလ့က်င့္ေနသည္ႏွင့္ တူေတာ့သည္။
လူ႔သဘာ၀တြင္လည္း တိရစၦာန္ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ရာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အိုးပုတ္ကေလးမ်ားျဖင့္ ထမင္းဟင္းခ်က္တမ္း။ အရုပ္ကေလးမ်ားျဖင့္ ကေလးထိန္းတမ္းစေသာ မိန္းမမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကစားနည္းမ်ားကို ကစားေလ့ရွိ၏။ ေယာက္်ားကေလးမ်ားကလည္း သစ္ပင္တက္တမ္း၊ ကစားစရာေသနတ္၊ တုတ္၊ ဓါးမ်ားကိုင္၍ စစ္တိုက္တမ္း၊ နပန္းလံုးတမ္းစသည္ျဖင့္ ကစားတတ္ၾက၏။
ထိုသို႔ကစားျခင္းမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနာင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္၊ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ လူႀကီးမ်ားျပဳမူလုပ္ကိုင္သည္တုိ႔ကို အတုယူကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ကစားျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ဉာဏ္ပြင့္လင္းျခင္း၊ ေျမာ္ျမင္တတ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ပိုမိုခိုင္မာလာျခင္း စေသာ အက်ဳိးထူးမ်ား ရႏိုင္ေလသည္။
ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းမွသာ စိတ္ဓာတ္သည္ၾကည္လင္ရႊင္လန္း ႏုိင္၏။  ကုိယ္ႏွင့္စိတ္သည္ ဒြန္တြဲေနေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ကလႈပ္ရွားမွ တကုိယ္လုံးရွိ ေသြးသားမ်ားေကာင္းစြာ လွည့္ပတ္သြားလာႏုိင္ျပီးလွ်င္ ဦးေႏွာက္သည္ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ႏုိင္ေပမည္၊ ထုိေၾကာင့္ကစားျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္အလုပ္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အထူးလုိအပ္သျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရး၌ ကစားျခင္းကုိပါ ထည့္သြင္းထားၾကေလသည္။

တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ကစားျခင္းကုိမွီး၍ပညာသင္ၾကား ေပးသည္။ ကစားျခင္းကုိမွီး၍ပညာသင္ၾကားေပးသည္ ဟုဆုိရာတြင္ အလုပ္သေဘာမပါဘဲ အကစားသက္သက္ႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု မထင္မွတ္သင့္ေပ၊ လုပ္ရမည့္အလုပ္ကုိ ျငီးျငီးေငြ႔ေငြ႔ ညည္းညည္းညဴညဴႏွင့္ စိတ္မပါ့တပါမဟုတ္ဘဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္
ခပ္တြင္တြင္ျပီးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။

    ဤသုိ႔ျဖင့္ကေလးစိတ္တုိင္းက် ကစားျခင္းႏွင့္ယွဥ္မီွးေသာ ပညာသင္နည္းကုိစထြင္ခဲ့ၾက၏။ ပညာေရး၌ ကစားျခင္းသည္အလြန္အသုံးက် အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိေခတ္မီပညာရွင္မ်ား  ကပင္၀န္ခံၾကေလ သည္။ ကေလးလူႀကီးအားလုံး အကစားႏွင့္အလုပ္ တသေဘာတည္းက်ေသာအခါ အားသန္သန္ စိတ္ပါလက္ပါျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသည္။ လူႀကီးပင္ျဖစ္ေစ  သူ ၀ါသနာပါသည့္အလုပ္တစ္ခုကုိ လုပ္ေနရလွ်င္္ပင္ပန္းသည္ဟုသေဘာမထား။ အပ်င္းေျပကစားေနရသည္ဟုပင္ထင္မွတ္တတ္၏။ ႏွစ္ျခိဳက္ရာအလုပ္ကုိ လုပ္ေနရလွ်င္ေပ်ာ္ပုိက္လာ၍ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားလည္း ဆတက္ထမ္းပုိး တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္၊  စိတ္ပါ၀င္စားေသာေၾကာင့္ အလုပ္တြင္ အာရံုစူးစုိက္ႏုိင္ျပီးလွ်င္ ႀကံရည္ဖန္ရည္မ်ား ထုတ္ကာႀကီးပြားတုိးတက္ရာလမ္းစကို စထြင္ႏုိင္ေလသည္။

ထုိေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကုိ သူတုိ၏စိတ္အပါဆုံးျဖစ္သည့္ ကစားျခင္းျဖင့္သာ ပညာသင္ေပးလွ်င္ အလြန္ပင္သင့္ ေလ်ာ္ေလသည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ(၁) အပိုင္း(က)မွ ေဖၚျပပါသည္။

1 Comments:

At November 24, 2010 at 3:21 AM , Anonymous ဝက္ဝံေလး said...

ငါနဲ႕ လာကစားလွည္႕ ဟိဟိ

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home