Friday, May 6, 2011

ဘုရားသုံးဆူက ခဲ(lead)

ခဲဆိပ္သင့္မည္ကို ဘုရားသံုးဆူေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ဆုိေသာသတင္းအေပၚ အထင္မွားအျမင္မွား မျဖစ္ေစရန္ မိမိ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပလိုပါသည္။
    အဆိုပါေဒသတြင္ စုပံုထားေသာသတၱဳအိတ္မ်ားမွာ ခဲ (Lead) မဟုတ္ပါ။ ခေနာက္စိမ္း (Antimony) သာျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအေခၚအေ၀ၚအရ ထြက္ရိွေသာသတၱဳမ်ားကို ၿခံဳငံု၍ (ဂဲ) ခဲဟု ေခၚၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသအေခၚႏွင့္ ဓာတုေဗဒအေခၚအေ၀ၚ ေရာေထြးသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခေနာက္စိမ္းသတၱဳမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအ၀ွန္း စုပံု၍ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းမွ ေရာင္းခ်ၾကရာ ခဲဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ပတ္၀န္း က်င္ညစ္ညမ္းျခင္း ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား လံုး၀မရိွပါ။
    သျဗဳကုမၸဏီမွစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ သန္႔စင္စက္မွာ ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္သာျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳ ပါ၀င္ႏႈန္း  ၂၀% ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာခေနာက္စိမ္းသတၱဳ႐ိုင္းမ်ားကို ဆင့္တက္ျမႇင့္တင္ရန္ Roasting Plant ကိုအသံုးျပဳသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သံုးေသာနည္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕သြားရျခင္းမွာ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သန္႔စင္စက္သည္ မိုင္ (၄၀) ေက်ာ္ေ၀းပါသည္။ သတၱဳပါ၀င္မႈက ၂၀% ေအာက္ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ ရသည့္အက်ဳိးအျမတ္ မကိုက္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္၍ စက္႐ံုကို သတၱဳတြင္းရိွရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။ မည္သည့္အာဏာပိုင္ကမွ် ပိတ္ရန္ၫႊန္ၾကားျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ ခေနာက္စိမ္းသတၱဳ သန္႔စင္စက္႐ံုကို ကေလာၿမိဳ႕၌တည္ေဆာက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္ပတ္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား မရိွေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရပါသည္။
    စက္႐ံုမွထြက္ရိွေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ငါးမ်ားေသသည္ဆိုသည္မွာ အေျခအျမစ္မရိွပါ။ 
ထုိစဥ္က ငါးမ်ားေသသည္ဆို၍ ခေနာက္စိမ္းမ်ား ေရထဲထည့္၍ ငါးလႊတ္ကာ သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ၿမိဳ႕လူထုသို႔ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ဟုလည္း သိရိွရပါသည္။ (ဤစတစ္ဗႏိုက္ ေခၚ အန္တီမိုနီသတၱဳ႐ိုင္း အမဲကို ေရွးအခါက အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မ်က္ခံုးႏွင့္ မ်က္ေတာင္ဆိုးေဆးျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့ေလသည္။ အန္တီမိုနီအနီကို နီလင္ေသာဆီေဆးႏွင့္ အေရာင္ေဆးမ်ားအျပင္ မီးျခစ္ႏွင့္ မီး႐ွဴးမီးပန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳလွ်က္ ရိွၾကသည္။) ဟုပင္ ၀ီကီျမန္မာတြင္ ေရးသားထားပါသည္။ Antimony သတၱဳ႐ိုင္းမွထြက္ရိွေသာ သတၱဳမ်ားကို အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ား၌ကေလးမ်ား၀တ္ဆင္ရန္ မီးခံအကႌ်၊ အမ်ဳိးသမီးမ်က္ေတာင္ဆိုးေဆး၊ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေၾကြထည္၊ဖန္ထည္လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔တြင္ အဓိက အသံုးျပဳသျဖင့္ လူမ်ားကိုလံုး၀အႏၲရာယ္ မျပဳႏိုင္ပါ။
    ျမန္မာႏုိင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာခေနာက္စိမ္းတြင္ ခဲ (Lead) ပါ၀င္မႈမွာ ၁% ေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ျပဒါးပါ၀င္မႈ မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလံုး၀အႏၲရာယ္မရိွေသာသတၱဳျဖစ္ပါသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေရးသားေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

1 Comments:

At May 6, 2011 at 8:03 PM , Anonymous Anonymous said...

"Antimony and many of its compounds are toxic, and the effects of antimony poisoning are similar to arsenic poisoning. Inhalation of antimony dust is harmful and in certain cases may be fatal; in small doses, antimony causes headaches, dizziness, and depression. Larger doses such as prolonged skin contact may cause dermatitis; otherwise it can damage the kidneys and the liver, causing violent and frequent vomiting, and will lead to death in a few days."
It is stated in Wikipedia.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home